De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Werkingsgebied

Locatie

Verenigde Staten
US

 

MSRR = Maritime Search and Rescue Region

Het verantwoordelijkheidsgebied van het Maritiem Reddings – en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende. Binnen dit gebied is het MRCC verantwoordelijk voor de coördinatie van maritieme Search and Rescue (SAR) operaties. Dat wil zeggen dat het MRCC ondermeer een zoekgebied definieert, de verschillende reddingsdiensten contacteert en reddingsboten of helikopters uitstuurt, de scheepvaart in de buurt van het incident waarschuwt, etc.

 

ASRR = Aeronautical Search and Rescue Region

Het verantwoordelijkheidsgebied van het Aeronautisch Reddings- en Coördinatie Centrum (ARCC). Binnen dit gebied is het ARCC verantwoordelijk voor de coördinatie van aëronautische Search and Rescue (SAR) operaties. Dat wil zeggen dat het ARCC hulp biedt aan vliegtuigen in nood en ook opsporingsacties coördineert. Eénmaal het vliegtuig zich in zee bevindt in de MSRR (Maritime Search and Rescue Region) staat het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum) in voor de coördinatie.

 

BA = Bonn Akkoord

Het Bonn Akkoord werd afgesloten in 1969. Dit is een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende Noordzeekuststaten om zeeverontreiniging afkomstig van schepen te voorkomen en te bestrijden. De betrokken kuststaten zijn: België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. In 1989 is beslist om dit samenwerkingsakkoord uit te breiden met luchttoezicht boven de Noordzee. Elke kuststaat organiseert in zijn deel van de Noordzee regelmatig toezicht op de scheepvaart om zo illegale zeeverontreinigingen te kunnen opsporen en vaststellen. In België verzekert de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) samen met DG Leefmilieu van FOD Volksgezondheid het luchttoezicht boven het Belgische deel van de Noordzee.

 

Territoriale Zee

Met territoriale zee, territoriale zone of territoriale wateren worden de wateren bedoeld vanaf een bepaalde basislijn tot een bepaalde afstand waarin een land zelf wetten kan bepalen en rechtspraak kan uitoefenen. Volgens het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties bedraagt de maximale territoriale zone 12 zeemijl (iets meer dan 22 kilometer), gemeten vanaf de laagwaterlijn. Dit is ook in België zo.

Opgelet: dit wil niet zeggen dat België schepen toegang kan verbieden tot zijn territoriale wateren, hier geldt namelijk nog altijd ‘het recht van onschuldige doorvaart’. Schepen kunnen dus vrij doorvaren, maar moeten zich wel houden aan de bepalingen van de kuststaat, zoals het verbod tot lozen van olie of het verbod tot vissen zonder vergunning.

 

EEZ = Exclusieve Economische Zone

De Exclusieve Economische Zone grenst aan de territoriale wateren. De EEZ bestaat uit de wateren boven de zeebodem, de zeebodem zelf en de ondergrond. In de EEZ heeft de kuststaat rechten om bepaalde activiteiten uit te oefenen zoals wetenschappelijk onderzoek, opwekking van energie (vb windmolenparken), visserij, bouw van kunstmatige eilanden, …

In de Noordzee hebben de verschillende kuststaten de afbakening van de EEZ’s vastgelegd in verdragen. De EEZ van België omvat het deel van de Noordzee waarvan de buitengrens wordt bepaald door een lijn bestaande uit segmenten die de volgende, in coördinaten uitgedrukte punten, verbindt, in de volgorde zoals hieronder aangegeven :

1. 51°16'09" N02°23'25" O

2. 51°33'28" N 02°14'18" O

3. 51°36'47" N 02°15'12" O

4. 51°48'18" N 02°28'54" O

5. 51°52'34,012" N 02°32'21,599" O

6. 51°33'06" N 03°04'53" O